תוקף, תפוגה, שינוי, ביטול

תוקף, תפוגה, שינוי וביטול ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף:

 • הפקדת ייפוי כוח מתמשך הוא תנאי לתוקפו, וההפקדה באפוטרופוס הכללי תעשה ע"י עורך הדין.
 • ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף – שלב הכניסה לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בדבר שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ועל כן מתעורר הצורך בפעולת מיופה הכוח. 
  "מסוגל להבין בדבר" – אדם שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו.
 • האדם הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מהם התנאים לכניסתו לתוקף, כגון: החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת/בן הזוג וכל ילדיו שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים.
 • אם לא נקבעו תנאים כאלה, תידרש חוות דעת רפואית המעידה כי מצבו של הממנה מצדיק שימוש בייפוי הכוח.
 • בכל מקרה, בתום עריכת ייפוי הכוח המתמשך, יפקידו עו"ד שעורך את המסמך במשרד האפוטרופוס הכללי. אישור בכתב מאת האפוטרופסות מהווה תנאי הכרחי לתוקפו של ייפוי הכוח.
 • לשם "הפעלה" של ייפוי הכוח חייב מיופה הכוח למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקפו. אם מונו מספר מיופיי כוח, רשאי  אחד מהם להתייצב במשרד האפוטרופוס הכללי, ולהגיש את טופס/טפסי ההצהרה של מיופה או מיופיי הכוח האחר או האחרים, בצירוף צילום תעודת הזהות של כולם.
 • האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
 • מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת של האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.
 • מיופה הכוח רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת האפוטרופוס הכללי.
 • ייפוי כוח שאושר לפני בקשה למינוי אפוטרופוס – גובר (פסיקה)

תפוגה / ביטול / שינוי

 • אחת ל 3 שנים יש תזכורת של האפוטרופסות הכללית לממנה והוא נשאל האם חל שינוי בייפוי כוח המתמשך.
 • הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח המתמשך הוראות או תנאים בדבר פקיעתו של ייפוי הכוח, כולל מועד הפקיעה; ובהתקיים ההוראות או התנאים, ייפוי הכוח בטל.
 • ניתן לשנות את ההנחיות בייפוי הכוח כמו גם את מיופה הכוח בכל עת וכל זמן שייפוי הכוח לא נכנס לתוקף "הפעלה".
 • הממנה רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך בתוקף, בכל עת, כל זמן שהוא צלול וכשיר לקבל החלטות בעצמו.
  הביטול ייעשה על ידי הודעה בכתב של הממנה למיופה הכוח. הביטול נכנס לתוקף מיד עם מסירת ההודעה למיופה הכוח, זאת גם אם מיופה הכוח לא דיווח על כך לאפוטרופוס הכללי, כמתחייב בחוק. 
 • הממנה / מיופה הכוח רשאים לבטל המינוי באמצעות הודעה בכתב.  
 • העברת הסמכויות למיופה הכוח מכוחו של ייפוי הכוח המתמשך תפוג מיד אם וכאשר האדם הממנה ישוב למצב של יכולת קבלת החלטות בעצמו. לדוגמא אדם ששב להכרה או לצלילות לאחר תאונה או טיפול רפואי.
 • בית המשפט מוסמך להורות על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרים הבאים: 

– הממנה לא היה כשיר בעת עריכת ייפוי הכוח.
– מיופה הכוח לא פועל לפי ייפוי הכוח וכרצון הממנה וגורם לו נזק ממשי.
– ייפוי הכוח הושג במרמה, בניצול, בלחץ או בהשפעה לא הוגנת על הממנה.
– ראה בית המשפט שלטובת הממנה דרוש לו אפוטרופוס.

ייפוי הכוח המתמשך פוקע מאליו אם: 

 – מיופה הכוח חדל להיות כשיר לתפקידו או שנשלל רישיונו (כגון: רופא, עו"ד).
 – הממנה או מיופה הכוח נפטרו. (כאשר הממנה נפטר, רשאי מיופה הכוח לענייני רכוש
להמשיך לפעול לפי ייפוי הכוח עד 90 יום לאחר המוות.(
– מיופה הכוח הוא בן זוג של הממנה והזוגיות פקעה, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בייפוי
הכוח.  

%d בלוגרים אהבו את זה: