צו קיום צוואה והתנגדות לצו

צו קיום צוואה

 • מימוש העזבון
  על מנת לממש את העזבון בפועל, יש להוציא צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, ורק לאחר קבלת הצו ניתן להעביר את זכויות העזבון בבנק, בחברות ביטוח, בקרנות פנסיה/גמל, במשרד הרישוי (רכב), אצל רשם המקרקעין והעברת זכויות כספיות וזכויות נוספות המופיעות על שם המוריש אצל צד שלישי.
 • צו קיום צוואה יינתן כאשר הנפטר הותיר אחריו צוואה.
 • צו שניתן, כמוהו כפסק דין – סופי ומחייב, המצהיר כלפי "כולי עלמא" מי הם יורשיו של הנפטר ומהו חלקו של כל אחד מהם בעיזבון הנפטר.
 • אורך התהליך כחודשיים-שלושה, וזאת כאשר אין התנגדויות או סיבוכים.

הליך הוצאת צו קיום צוואה / צו ירושה:

 • את הבקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו האחרון של המנוח, וניתן לעשות זאת באופן ממוחשב.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של אגרה לפתיחת תיק בקשה ואגרת פרסום, אותן ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר התשלומים הממשלתי.
 • ככל שהבקשה הוגשה כדין, היא תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי ודבר הגשתה יפורסם בעיתון ארצי, וניתן להתנגד לה במשך 14 יום.  (ניתן להגיש בקשה להארכה בתשלום)
 • צו ירושה / צו קיום צוואה ייחתם ע"י הרשם לענייני ירושה ויישלח למבקש בדואר רשום. לקבלת עותקים נוספים ניתן לפנות למזכירות הרשם לענייני ירושה. כל עותק נוסף כרוך באגרה.
 • פעולות ומסמכים שעל מבקש* הבקשה לצו לעשות:
  *המבקש הינו בעל ענין בעזבון: יורש, מנהל עיזבון, נושה של אחד מהיורשים.
  כדי לקבל צו ימלא ויגיש אחד היורשים / המבקש לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הדתיים, כלהלן:
  • למלא ולצרף "בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה" (באתר רשם לענייני ירושה) חתומה ע"י המבקש  + אימות הצהרתו ע"י עורך דין (או ע"י נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות מקומית).
  • לצרף תעודת פטירה של המצווה.
  • לצרף את הצוואה המקורית או העתק מאומת ע"י עו"ד.
  • תצהירי הסתלקות (אם יש) חתומים ומאושרים ע"י עו"ד. יורש יכול להסתלק מכל החלק היחסי שלו כולו בעזבון. עם זאת, ניתן להסתלק מחלק ספציפי רק אם יש לחלק הספציפי התייחסות בצוואה.
  • לצרף טופס "הודעה ליורש על פי צוואה או על פי דין" ששולחים ליורשים  שלא הסתלקו – לצרף העתק של כל מכתב לכל זוכה + אישור משלוח בדואר רשום (שובר). במכתב אל הזוכים המבקש מודיע להם על כך שהוא מגיש בקשה לקיום הצוואה שהעתקה מצורף להם.
   או, לצרף אישור בחתימה של כל אחד מהם.
  • לצרף קבלות או אישור תשלום אגרת בקשת ואגרת פרסום.

מקרים בהם נדרש גם צו ירושה וגם צו קיום צוואה:
– צו קיום צוואה, על הנכסים הנזכרים בצוואה. (לרבות אם כתוב "…. כל חלק מרכושי שלא נתתי הוראה בצוואה זו יחולקו בין ילדי באופן שווה".
– צו קיום ירושה, על הנכסים שלא נכללו בצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה

 • כללי:
  • לרשות כל אדם יש זכות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, אם מתקיימים תנאים לביטול הצוואה.
  • ניתן להגיש את ההתנגדות כל עוד לא ניתן צו קיום הצוואה.
  • ככל שהבקשה לצו קיום צוואה הוגשה כדין, דבר הגשתה יפורסם בעיתון ארצי וממועד הפרסום ניתן להגיש התנגדות במשך 14 יום.  (בקשה להארכה כרוכה בתשלום)
  • הגשת ההתנגדות לצוואה כרוכה בתשלום אגרה, ויכולה לכלול עילות שונות במותאמות לנסיבות המקרה ובכפוף לחוק ולפסיקה (להלן), כאשר על מגיש ההתנגדות לנמק את התנגדותו ולבסס אותה בראיות עובדתיות.
  • ככל שיש התנגדות לצוואה במסגרת 14 הימים המיועדים לכך, יש להגישה לרשם לענייני ירושה שאליו הוגשה הבקשה לקיום צוואה, שיעבירה לבית המשפט לענייני משפחה.
  • לרוב, יורה בית המשפט על הגשת תגובה להתנגדות מטעם מבקש קיום של הצוואה שבהליך זה הוא "התובע" ואילו המתנגד יהיה "הנתבע". שלא כמו בהליך אזרחי "רגיל", במקרה זה נטל הבאת הראיות להוכחת ההתנגדות תוטל על הנתבע, אלא אם נפל בצוואה פגם צורני אזי יתהפך נטל הראיה והוא יוטל על מבקש קיום הצוואה.
  • ככל שבית המשפט לענייני משפחה פוסל צוואה או חלק ממנה – ניתן "צו ירושה על פי דין" ביחס למלוא העיזבון או לחלקו בהתאם.

עילות ההתנגדות לצוואה
עילות עיקריות להתנגדות ו/או לביטול צוואה מתחלקות לעילות צורניות ולעילות מהותיות:

עילות מהותיות, כגון:

 • צוואה כמעשה אישי – רק המצווה עצמו יכול לערוך את צוואתו.
 • כשרות לצוות- צוואה שעשה קטין או מי שהוכרז כפסול דין או מי שלא יכול להבחין בטיבה של הצוואה, הצוואה בטלה. דוג': אם מוכח שעורך הצוואה היה דמנטי או חולה באלצהיימר ולא יכול היה להבין טיבה של צוואה.
 • הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או שהיה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה.
 • הוראה השוללת לערוך בה שינוי: המצווה רשאי לשנות את הצוואה בכל עת, וכל הוראה בצוואה (או מחוצה לה) השוללת זאת – בטלה.
 • צוואה שנערכה עקב אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה, זיוף, תרמית, טעות (והרשם/בית המשפט לא יכול לתקנה) – בטלה, אלא אם המצווה ידע על כך ולא שינה את הצוואה תוך שנה.
 • הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי לקיום – בטלה.
 • העדר כשרות עדים: עד קטין, פושט רגל, מעורב במעמד הצוואה ועוד.

עילות צורניות, כגון:

 • טעות סופר: אם נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לעניני ירושה, או בית המשפט כאשר הענין הועבר אליו.
 • כאשר נפל פגם מהותי בצוואה, ו/או בהתאם לסוג הצוואה, לדוגמא: שצוואה בכתב יד לא נכתבה או לא נחתמה בכתב ידו של המצווה.
%d בלוגרים אהבו את זה: