עניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך מתייחס לעניינים רפואיים, אישיים ורכושיים או רק לחלקם. ניתן למנות מיופה כוח נפרד לכל אחד מהתחומים או מיופה כוח אחד ליותר מתחום אחד. כמו כן, ניתן לקבוע מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה כוח שמונה יחדל להיות מיופה כוח, מסיבות שונות.

מומלץ כי האדם הממנה יכלול במסגרת ייפוי הכוח "הנחיות מקדימות" לכל אחד מהתחומים הללו, בהן הוא מנחה את מיופה הכוח  ו/או את הצוות הרפואי (בעניינים רפואיים) כיצד הוא מבקש לפעול מטעמו בעתיד. כלומר, האדם הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.


דוגמאות: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו (כגון רופא מסוים)  או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

מה כוללים הנושאים השונים?

 • עניינים אישיים

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, לבחירת מקום מגורים בעתיד (בבית או דיור מוגן או אחר), הנחיות לגבי מטפל זר או מקומי, איכות חיים ופנאי, הנחיות לגבי קשרים משפחתיים וחברתיים וכדומה.

 • עניינים רפואיים

ייפוי כוח מסוג זה כולל החלטות בנושאי בריאות ורפואה, קבלת החלטות ביחס לגופו ולדרכי הטיפול באדם לרבות החלטות במקרה של מצב סיעודי ובנושא פעולות מאריכות או שאינן מאריכות חיים ועוד. לענין זה:

 • ניתן למנות אדם לייפוי כוח רפואי בלבד ולכך קיים הליך ומסמכים המיועדים לעריכה ולחתימה ע"י גורם רפואי כמו רופא, אח/ות, עובד/ת סוציאלי, פסיכולוג/ית, פסיכיאטר/ית, כאשר האדם או עו"ד שערך את ייפוי הכוח, צריך להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.
 • ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הנחיות בנושאי פעולות מאריכות חיים וטיפולים רפואיים שונים, אלא שהם יקבלו תוקף משפטי רק בכפוף להנחיות ולטפסים בהתאם ל"חוק החולה הנוטה למות" – המתייחס למצבים רפואיים בהם לאדם נותרה חצי שנה לחיות (כמו עקב מחלה סופנית) או שבועיים (כמו עקב אירוע ספציפי).
 • עניינים רכושיים
  • ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם הממנה, לרבות כיצד ינוהל כספו, מהן ההנחיות לגבי נכסי מקרקעין שבבעלותו – האם לגור בבית להשכיר או למכור, מתן מתנות, תמיכה כספית, הלוואות, תרומות, הנחיות לביצוע פעולות במוצרים פנסיונים, השקעות, פיקדונות וניירות ערך וכדומה.
  • בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש רשאי האדם הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו באופן מידי או לקבוע תאריך מסוים, (מכוח דיני השליחות), כלומר בהיותו כשיר ומבין בדבר, ומומלץ לפנות לבנק בו קיים חשבונו של הממנה להחתים את הממנה ומיופיי הכוח על ייפוי כוח מול הבנק או לפעול פי הנוהל הקיים בבנק.
  • המוצר הפנסיוני (קופות הגמל וקרן השתלמות): מטרת כספים ארוכי טווח אלה היא צבירת כספים / חסכונות לשנים בהם האדם בגמלאות כך שהאדם שבבגרותו וזקנתו יוכל הוא לטפל בעצמו, וכדי שהגמלאי לא יהיה לנטל על החברה.
   ולכן, משיכת הקופה במועד מקנה הטבת מס /פטור מלא כאשר על פדיון חיסכון גמל לפני הזמן קיים בד"כ נטל מס של כ 35%. קרנות ופנסיה עומדות בד"כ מעל סכומים של למעלה מ 100,000 ₪ ולכן ידרש אישור בית משפט בנוסף להסמכה המפורשת של הממנה בייפוי כוח המשתשך, כאשר מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך לפעול לקבלת קצבה ומשיכת כספים שאינן בניגוד להוראות אותו תיק השקעות ו/או לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).
   לכל קופה יש את הכללים והתקנון שלה, ולכן לפני קבלת החלטה בנושא זה כדאי לפנות לקופה / ליועץ פנסיוני / לגורם מקצועי אחר (מיופה כוח חייב לקבל יעוץ מקצועי), כמו כן, מומלץ לעדכן את מנהל תיק קופת הגמל לגבי ייפוי הכוח המתמשך. מיופה הכוח יוודא חלופות אחרות כמו הלוואות גישור, "פתיחת חסכונות" של הממנה על פני פתיחת קרנות.
 • פעולות הדורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך או את אישור בית המשפט:

ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת של האדם ההממנה בייפוי הכוח לצורך ביצוען, לדוגמא: מתן תרומות, מתנות והלוואות בסכומים מסוימים.

כמו כן, פעולות מהותיות אחרות מחייבות גם את קבלת אישור בית המשפט, כגון: ביצוע עסקאות במקרקעין, הסתלקות מעיזבון, מתן כספים מעל 100,000 ₪, משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות החוק, פעולות אישיות של הממנה כגון: הצבעה בבחירות, עריכת צוואה בשמו ועוד.

 • חוות דעת פסיכיאטרית

בייפוי כוח מתמשך, ככלל, לא צריך לצרף אישור/תעודת רופא לגבי מצב הצלילות והכשירות של האדם הממנה, ומשאירים זאת לשיקול דעתו ולהתרשמותו של עורך הדין. במידת הצורך יתבקש האדם הממנה להביא אישור רפואי.

אך, כדי לאפשר בבית החולים בדיקה, טיפול, אשפוז פסיכיאטרי או שחרור בתנאים שקבע הממנה עצמו – חייב הממנה:

– להחתים פסיכיאטר ע"ג תצהיר הקיים בייפוי הכוח המתמשך. הפסיכיאטר יסביר לממנה את משמעות הדבר, התוצאות ויברר שלא הופעל על הממנה לחץ, ניצול מצוקה, השפעה בלתי הוגנת וכי חותם מרצונו על סעיף זה.
– להסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה לפעולות אלה גם אם הממנה יתנגד לכך ברגע "האמת", אחרת הסכמתו של מיופה הכוח לא תהיה תקפה.

%d בלוגרים אהבו את זה: