מס ירושה – פטור – מכירה בן יורשים

מיסוי על דירת ירושה

הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה.  (ס' 4 חוק מיסוי מקרקעין)
החוק מתייחס לענין ההורשה וקובע שכאשר נפטר מעביר זכויות ליורשים עם פטירתו – אין מדובר באירוע מס ולכן לא נדרש תשלום מס רכישה ומס שבח ואין צורך בדיווח לרשויות המס.

למרות שהורשה של דירה אינה מהווה אירוע מס, אין מדובר בפטור מכל עסקה עתידית שתתבצע בנכס המועבר בירושה, וכך באם החליט היורש למכור את הנכס הרי שעשויה לקום לו חבות במס, אך יתכן כי יוכל לקבל פטור ממס על מכירת דירת הירושה (חשוב: יש לבדוק זכאות לפטורים אחרים).

פטור במכירת דירת ירושה

49ב.  המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:…
(5)  המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א)   המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;
(ב)   לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;
(ג)    אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה

אי עמידה בתנאים אלה לא מזכה בפטור, אך עמידה בכל התנאים מזכה את היורש המוכר בפטור מתשלום מסי מקרקעין בגין מכירת הדירה אותה קיבל בירושה – מס שבח ומס מכירה (לא כולל מס רכישה במושת על רוכש).

מכירת הדירה בין היורשים לבין עצמם

"לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. …".   (סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין)

חלוקת נכסי עזבון בין יורשים לבין עצמם – בין אם העברה ו/או מכירה של זכויות בדירה – לא תחשב כמכירה לתשלום מס. כלומר, החוק מאפשר להימנע מתשלום מס על ידי העברת נכסים בין היורשים, וזאת באמצעות הסכם בין יורשים וכל זמן שיעשה במסגרת "חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון" (בין אם לפני או אחרי הוצאת צו ירושה/צוואה). ההסכם בין היורשים יכול להיות שונה מהחלוקה בצוואה.

אולם, הפטור ממס תלוי במקור של התמורה. כך, רכישת חלק בדירה בין האחים שהמקור הכספי ו/או התמורה בשווי כסף הם מחוץ לנכסי העיזבון (מימון עצמי, משכנתא, מתן נכס חיצוני וכו') – תחויב במס כאילו בוצעה עסקת מכירה, אך אם הרכישה תעשה מתוך כספי העיזבון במסגרת חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים  – לא יהיה חיוב מס מקרקעין.


מודגש כי עיקרון פטור סמס מתייחס לנכסים בכפוף לחוק מיסוי מקרקעין, ולא לכל מיסוי אחר ועל פי חוקים או פקודות אחרות כגון פקודת מס הכנסה.

%d בלוגרים אהבו את זה: