מנהל עזבון

מנהל עזבון

"בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית המשפט, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בעזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העזבון, מתן צו למכירתם של נכסים פסידים שבעזבון ומינוי מנהל עזבון זמני". (ס' 77 לחוק הירושה)

ברוב המקרים מסתדרים היורשים בינם לבין עצמם בחלוקת העזבון ויש שהם ממנים מנהל עזבון מתוכם. ואכן, כל זמן שהיחסים בין היורשים טובים והם מתנהלים בחלוקת העזבון ושמירה על ערכו באופן אחראי ומוסכם – ניתן לפעול באופן עצמאי וללא מינוי מנהל עזבון.
‎‎‎
אך במקרים בהם העזבון מורכב, היורשים לא מגיעים להסכמות, היורשים מזניחים את נכסי העזבון ולא שומרים על ערכם, יש נושים או חובות מס וכדומה, יכול בעל ענין (יורש, נושה) לפנות לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה (אליו בהסכמת כל היורשים) בבקשה למינוי מנהל עזבון.

קיימים שני סוגים של "מנהל עזבון":
מנהל עיזבון זמני:  
מתן צו הממנה הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לתקופה של עד חצי שנה, עוד לפני שניתן צו קיום צוואה ו/או צו ירושה וזהות היורשים עדין לא הוגדרה אך קיים צורך לבצע פעולות דחופות כדי לשמור על נכסי העיזבון, על הכספים, השכרת נכסים ועוד. תפקידו מסתיים עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, כלומר הכרזה על היורשים ואז ימונה מנהל עיזבון קבוע.

מנהל עיזבון קבוע:  
מתן צו הממנה הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לתקופה של עד שנתיים. הוא אחראי על כינוס נכסי העזבון, מימושם וחלוקתם, פגישות עם נושים, פירעון חובות המנוח, שמירת ערכם של נכסים וביטוחם, השכרת נכסים, חלוקת יתרת נכסי העיזבון על פי חוקי הירושה / הצוואה או תמורתם בין יורשי המנוח ואף יציע ליורשים תכנית לחלוקת הנכסים וינסה להביאם לידי הסכמה.

תפקידיו של מנהל העזבון:

"מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת." (ס' 82 לחוק הירושה)

"כספי העזבון שאינם דרושים לצרכי הנהלתו השוטפים, חייב מנהל העזבון להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות; …". (ס' 85א לחוק הירושה)

  • מנהל העזבון בא במקומו של המוריש, שאינו עוד בין החיים. תפקידו ואחריותו לשמור ולנהל את העזבון וסמכויותיו לכך רחבות (המפורט בחוק לעיל).
  • לא ניתן לעשות כל פעולה בנכסי העזבון ללא קבלת אישורו.
  • יחד עם זאת, נתון מנהל העזבון לפיקוח ולבקורת של האפוטרופוס הכללי ושל בית המשפט, ויש פעולות להם הוא נדרש אישור בית משפט מראש כגון העברה, שעבוד, חלוקה של דירה, משק חקלאי או יחידת מלאכה או מסחר.
  • מוריש יכול למנות "מנהל עזבון" כחלק מהוראות צוואתו, ויש לקבל את אישורו של אותו אדם טרם המינוי. עם זאת, רשאי בית המשפט או הרשם לענייני משפחה להחליט שלא למנות את אותו אדם.

%d בלוגרים אהבו את זה: