מיופה הכוח – כיצד בוחרים ומה תפקידיו?

כיצד בוחרים מיופה כוח?

ניתן למנות כמיופה כוח כל אדם בגיר וכשיר משפטית.
האדם הממנה יבחר לרוב מיופה כוח על רקע של יחסי אמון, הסתמכות וקרבה אישית, כגון בן/בת זוג, הורה, בן, בת, קרוב משפחה, חבר, עו"ד, אחר (ובלבד שאינו מצוי בניגוד עניינים). הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר וכן למנות מיופה כוח חלופי אשר יתמנה רק אם מיופה הכוח המקורי לא יוכל לשמש בתפקידו, ואף רשאי לקבוע כי על מיופה הכוח לדווח לאנשים מסוימים ("מיודעים") על החלטות ופעולות שמיופה הכוח יעשה בענייניו. הממנה צריך לבחור את מיופה הכוח מרצונו החופשי, ללא לחץ או השפעה לא הוגנת.

תפקידיו ומחויבויות של מיופה הכוח :

 • ליישם את ההחלטות והרצונות של האדם הממנה אותו ועל פי ייפוי הכוח ואינו יכול לקבל החלטות בעצמו.
 • לנהוג בכבוד תוך שמירה, ככל האפשר, על פרטיותו של הממנה, ושמירה על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.
 • לשתף את הממנה בהחלטות ככל הניתן ולמסור לו מידע על ענייניו בשפה פשוטה ומובנת.
 • לפעול ביושר, בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.
 • לסייע לממנה ולעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, בהתאם ליכולותיו.
 • לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן לסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות, ולשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.
 • מיופה הכוח יתייעץ, לפי הצורך, עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם קידום ענייניו של הממנה.
 • במשותף: אם הממנה מינה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף:
  • הממנה יכול להשאיר הנחיות מקדימות לכל אחד מהם – מה תפקידו ותחום אחריותו, ולקבוע "מנגנון הכרעה".
  • אם אחד מהם חדל לפעול כמיופה כוח (זמנית/קבוע), יעדכנו מיידית את ביה"מ וימשיכ/ו האחר/ים לפעול בהתאם ליפוי כוח (אלא אם קבע אחרת הממנה ביכמ).
  • במשותף = לפעול בהסכמה אלא אם מדובר בענין שאינו סובל דיחוי,
  • אחראיים לאדם יחד ולחוד.
 • מיופה כוח מחליף: הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח מחליף שיבוא במקומו של מיופה הכוח אם וכאשר מינויו יפקע.

לא יוכלו לשמש מיופי כוח:

 • אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.
 • עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי (רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי).
 • מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר) או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל – לא יוכל להתמנות כמיופה כוח לענייני רכוש.
 • מטפל רפואי בתשלום של  הממנה (למעט קרוב משפחה).
 • אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה).
 • מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו.
 • בבחירת בן/בת זוג – פוגע המינוי אם מתגרשים (אלא אם מסכימים באופן מפורש).

אדם מיודע או פיקוח

הממנה רשאי לקבוע בתוך ייפוי הכוח אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

%d בלוגרים אהבו את זה: